ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛ.
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ


Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ


1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εις διπλούν)

2) Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (εις διπλούν) από τον Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο αποβιώσας ή από ΚΕΠ. Για την έκδοσή του χρειάζονται δύο μάρτυρες, οι οποίοι κάνουν υπεύθυνη δήλωση στον Δήμο ή στο ΚΕΠ και δηλώνουν τους πλησιέστερους συγγενείς του αποβιώσαντος (σε μικρούς Δήμους μπορεί να εκδίδεται το πιστοποιητικό και χωρίς μάρτυρες).

3) Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Αθηνών (Ευελπίδων) και από το Πρωτοδικείο του τόπου καταγωγής ή κατοικίας ή θανάτου του αποβιώσαντος α) ότι δεν δημοσιεύθηκε διαθήκη αυτού (εις διπλούν) ή, β) εάν υπάρχει διαθήκη, πιστοποιητικό ότι δεν δημοσιεύθηκε άλλη διαθήκη (εις διπλούν) και αντίγραφο της διαθήκης.

4) Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα που να περιέχει τις δηλώσεις του Ν.651/77 και του Ν.1337/83, εφόσον κληρονομείται οικόπεδο ή αγροτεμάχιο για το οποίο δεν υπάρχουν τίτλοι κτήσης (συμβόλαια).

5) Αν μεταβιβάζεται ακίνητο που εντάχθηκε στο σχέδιο μετά το 1983 απαιτείται βεβαίωση από τον Δήμο του ακινήτου ότι έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας.


6) α) Βεβαίωση Κτηματολογίου για τις περιοχές όπου το Κτηματολόγιο δεν έχει κλείσει ή β) Κτηματολογικό ή κτηματογραφικό απόσπασμα για τις περιοχές όπου το Κτηματολόγιο έχει κλείσει.


7) Συμβόλαια των ακινήτων που άφησε ο αποβιώσας (τίτλοι κτήσης) και πιστοποιητικά μεταγραφής.


8) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ εισοδήματος των κληρονόμων.


9) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο που μεταβιβάζεται είχε εισόδημα που δηλώθηκε εμπρόθεσμα ή δεν είχε καθόλου εισόδημα κατά την τελευταία πενταετία.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Υποβάλλεται δήλωση φόρου κληρονομίας στην ΔΟΥ του αποβιώσαντος εντός 6 μηνών από τον θάνατο ή την δημοσίευση της διαθήκης. 

Για τους αποβιώσαντες στο εξωτερικό η ανωτέρω προθεσμία είναι 1 έτος.


Ο κληρονόμος μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από τον φόρο κληρονομίας λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας ακόμη κι αν δεν κληρονομεί ολόκληρο το ακίνητο, εφ' όσον α) είναι σύζυγος ή τέκνο του κληρονομούμενου ή β) είναι ήδη συγκύριος του υπολοίπου ποσοστού του ακινήτου που κληρονομεί και εφ'όσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της απαλλαγής.

Αφού υποβληθεί η δήλωση στην εφορία, ακολουθεί η υπογραφή του συμβολαίου αποδοχής κληρονομίας και η μεταγραφή του στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: