ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛ.
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ


..

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εις διπλούν)
2) Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (εις διπλούν) από τον Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο αποβιώσας ή από ΚΕΠ. Για την έκδοσή του χρειάζονται δύο μάρτυρες, οι οποίοι κάνουν υπεύθυνη δήλωση στον Δήμο ή στο ΚΕΠ και δηλώνουν τους πλησιέστερους συγγενείς του αποβιώσαντος (σε μικρούς Δήμους μπορεί να εκδίδεται το πιστοποιητικό και χωρίς μάρτυρες).
3) Πιστοποιητικό (εις διπλούν) από το Ειρηνοδικείο και το Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του αποβιώσαντος είτε α) ότι δεν δημοσιεύθηκε διαθήκη αυτού, είτε β) εάν υπάρχει διαθήκη, πιστοποιητικό ότι δεν δημοσιεύθηκε άλλη διαθήκη και αντίγραφο της διαθήκης που έχει δημοσιευθεί. Σε περίπτωση κληρονομίας λόγω αποποίησης απαιτείται η έκθεση αποποίησης καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αποποιηθέντος.
4) Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ από την ΔΟΥ του αποβιώσαντος ότι ο αποβιώσας είχε δηλώσει τα ακίνητα που άφησε ως κληρονομιά στις δηλώσεις Ε9 των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 και δεν οφείλει φόρο γι'αυτά (Για τα αγροτεμάχια απαιτείται ΕΝΦΙΑ από το έτος 2014 και μετά). Αν ο κληρονομούμενος απεβίωσε μεταξύ των ετών 2012-2016, τότε για τα επόμενα του θανάτου έτη το πιστοποιητικό προσκομίζεται από τους κληρονόμους, ότι δηλαδή οι κληρονόμοι δήλωσαν αυτό που κληρονόμησαν στις δηλώσεις Ε9 των αντίστοιχων ετών και δεν οφείλουν φόρο. Αν ο κληρονομούμενος πέθανε πριν το 2012 απαιτείται πιστοποιητικό μόνο από τους κληρονόμους. Το πιστοποιητικό του κληρονομούμενου εκδίδεται από την ΔΟΥ του, ενώ αυτό των κληρονόμων εκδίδεται ηλεκτρονικά από το taxis. 
5) Αν κληρονομείται ακίνητο που εντάχθηκε στο σχέδιο μετά το 1983 απαιτείται βεβαίωση από τον Δήμο του ακινήτου ότι έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας.
6) Για τις περιοχές με κτηματολόγιο: α) Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου αν η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση και έχει ολοκληρωθεί η Α' Ανάρτηση ή β) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος αν η περιοχή είναι κτηματογραφημένη. Ειδικά για την Καλλιθέα και τμήμα του Παλαιού Φαλήρου απαιτείται έγγραφο του Κτηματολογίου Πρωτευούσης (Πανόρμου 2, Αμπελόκηποι, 2ος όροφος)
7) Συμβόλαια των ακινήτων που άφησε ο αποβιώσας (τίτλοι κτήσης) και πιστοποιητικά μεταγραφής.
8) Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα που να περιέχει τις δηλώσεις του Ν.651/77 και του Ν.1337/83, εφόσον κληρονομείται οικόπεδο ή αγροτεμάχιο για το οποίο δεν υπάρχουν τίτλοι κτήσης (συμβόλαια). Το τοπογραφικό διάγραμμα πρέπει να είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α.'87, εκτός αν πρόκειται α) για ακίνητα εντός σχεδίου για τα οποία μέχρι 8/8/2013 είτε έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια είτε έχει καταρτισθεί συμβόλαιο σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, β) για ακίνητα εντός σχεδίου όπου έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής, γ) για ακίνητα εκτός σχεδίου μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμφωνα με το εμβαδόν τους, δ) για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή εφόσον η αντικειμενική αξία τους δεν είναι πάνω από 15.000 ευρώ και δεν βρίσκονται εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). [Σημειώνεται ότι ως ΖΟΕ έχει καθοριστεί ολόκληρη η εκτός σχεδίου περιοχή του νομού Αττικής (μαζί με τα νησιά), εκτός από την περιοχή της τέως επαρχίας Τροιζηνίας (ΠΔ 22/6/1983 ΦΕΚ Δ' 284/7-7-1983)]
9) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ εισοδήματος των κληρονόμων.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Υποβάλλεται δήλωση φόρου κληρονομίας στην ΔΟΥ του αποβιώσαντος εντός 6 μηνών από τον θάνατο ή την δημοσίευση της διαθήκης. 

Για τους αποβιώσαντες στο εξωτερικό η ανωτέρω προθεσμία είναι 1 έτος.


Ο κληρονόμος μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από τον φόρο κληρονομίας λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας ακόμη κι αν δεν κληρονομεί ολόκληρο το ακίνητο, εφ' όσον α) είναι σύζυγος ή τέκνο του κληρονομούμενου ή β) είναι ήδη συγκύριος του υπολοίπου ποσοστού του ακινήτου που κληρονομεί και εφ'όσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της απαλλαγής.

Αφού υποβληθεί η δήλωση στην εφορία, ακολουθεί η υπογραφή του συμβολαίου αποδοχής κληρονομίας και η μεταγραφή του στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισή του στο αρμόδιο Κτηματολόγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: